Vassula Rydén

Vassula Ryden

Vassula Rydén, som er gresk, født i Egypt, tilhører Den gresk-ortodokse kirken. I 1985 da hun bodde i Bangladesh, nærmet Gud seg henne på en høyst usedvanlig måte, for å bruke henne som sitt redskap og gi Hans budskap til hele menneskeheten gjennom henne. Budskapene er i sannhet en påminnelse om Hans ord. I disse budskapene for vår tid, kaller Gud oss til anger, forsoning, fred og enhet.

I den første tiden av Guds inngripen, var Vassula helt forvirret og hun fryktet at hun ble villedet, og denne usikkerheten var hennes største kors, ettersom hun aldri tidligere i sitt liv hadde hørt om at Gud kunne uttrykke seg til mennesker i vår egen tid. Dette fikk henne til å frykte, og hun forsøkte å kjempe mot sin egen opplevelse. Men istedenfor å fjerne seg, nærmet Gud seg henne på en enda mer intensiv måte. Etter hvert som den hellige kommunikasjonen skred framover, fant det sted en merkbar forandring hos Vassula i takt med at hun vokste i tro, kunnskap og Guds kjærlighet. Behovet for stadig å bli forsikret om at det virkelig var Gud som talte til henne, ble mindre, og hun ble mer komfortabel i denne uvanlige rollen, noe som i sin tur tillot hennes guddommelige gjest å gi mer utfyllende budskap.

Hovedmotivet i budskapet er Jesu guddommelige kjærlighet uttrykt i bryllupsterminologi, noe som er typisk for mystikken, men åpenbart i en stråleglans, der Kristus utgyter sin uutsigelige kjærlighet. Det faktum at Vassula, uten å ha mottatt noen som helst form for kateketisk opplæring, ei heller teologisk formasjon eller dannelse, er i stand til å skrive om slike dype, åndelige anliggender uten å begå noen feil, er i seg selv en kraftfull bekreftelse på at budskapene er ekte.

Siden 1988 har Vassula blitt invitert til å snakke i mer enn 80 land, og hun har gitt over 900 presentasjoner. Vassula mottar ikke i noe av dette arbeidet personlige honorarer, lønn eller andre fordeler for det hun gjør. Hittil har bøkene blitt oversatt til over 40 språk. Bøkene er skrevet i et så klart og direkte språk at enhver i lesekyndig alder kan forstå dem. Samtidig er innholdet i bøkene så rikt og dypt at fremragende teologer har blitt inspirert til å skrive bøker om spiritualiteten i budskapene. Gud selv har valgt å kalle disse guddommelige budskapene: Sant Liv i Gud. Overalt hvor Vassula er invitert, om det er i Asia, Amerika, Australia, Afrika eller Europa, blir hun tatt i mot av mengder av mennesker i alle aldre, fra enhver tenkelig sosial klasse og ethvert tenkelig miljø, både kristne og ikke-kristne. Blant disse som kommer for å høre Vassulas vitnesbyrd, er det ikke bare legfolk, men også deres åndelige ledere og hierarkiet. Hun har også blitt invitert av representanter fra andre religioner, som israelske jøder og buddhistiske munker i Hiroshima og Bangladesh, for å gi sitt vitnesbyrd til dem. Deltakelsen på møtene hennes har vært oppe i 400.000 mennesker, og blant tilhørerne har det i noen land vært muslimer, hinduer, buddhister og jøder.

Vassula har ved tre anledninger blitt invitert til å snakke om enhet i Kirkenes Verdensråd i Genève, og en gang til møtet “Enhet og fornyelse, samråd og kristen spiritualitet i vår tid” i Iasi i Romania. I 1998 og i 2001 ble Vassula invitert av FN i New York, til en seksjon som arbeider for fred i verden og særskilt for fred mellom jøder og palestinere, for å tale til dem og gjenta hva Vår Herre sier til oss i budskapene om det å oppnå fred i verden. I 2001 ble Vassula sammen med flere andre talere invitert av det internasjonale Birgittinske senteret i Farfa for å snakke om økumenikk og spiritualitet.

Siden mai 2002 har Vassula vært invitert til inter-religiøse møter for å gi sitt vitnesbyrd. Det første fant sted i Dhaka, hvor en muslimsk imam åpnet møtet.

Etter møtet i Dhaka, ble Vassula invitert av erkebiskopen i Taipei, Joseph Ti-Kan, for å tale til ikke-kristne. Vassulas taler om forsoning og enhet begynte å bli kjent og verdsatt også blant ikke-kristne. I februar 2003 ble Vassula invitert av den ærverdige Suddhananda til klosteret hans i Dhaka, for at hun der skulle bli hedret med Gullmedaljen for fred for sine anstrengelser for å spre fred i verden. Vassula ble nominert til denne fredsprisen av de buddhistiske munkene, som en respektert personlighet, i anerkjennelse av hennes betydelige bidrag og virke for å skape inter-religiøs harmoni og spre verdensfred mellom alle folk og trosretninger. Festlighetene ble åpnet av Michael Rozario, erkebiskop i Den katolske kirken i Dhaka. Blant gjestene var sekretæren til den apostoliske nuntien i Dhaka, i tilegg til muslimske professorer fra ulike regioner i Bangladesh og representanter fra de fire største religionene, kristne, muslimer, buddhister og hinduer.

I Bibelen står det skrevet at tro uten gode gjerninger er en død tro. Fruktene av Sant Liv i Gud er ikke bare hjertets omvendelse men også det gode arbeidet som leserne av budskapet har begynt. Etter at Vassula fikk se Vår Frue i en visjon, ba Jomfru Maria henne om også å mette de fattige, ettersom åndelig mat ikke var nok.

Fra den tid av, har flere hus kalt “Beth Miriam” (Marias hus) blitt opprettet av budskapets venner for å mette fattige. Disse husene har også som målsetting å undervise fattige barn. Det finnes i dag mange slike hus over hele verden – i Egypt, Bangladesh, Det hellige land, flere på Filippinene, Venezuela og Brasil, et barnehjem i Kenya og hjelp gis også til 600 foreldreløse buddhistiske barn i Dhaka.

 Les mer om “Beth Miriam”-arbeidet på nettsiden:   www.tlig.org